Wednesday, February 24, 2010

برگزاری دادگاه دکتر سلیمانی


دادگاه دکتر داوود سلیمانی به طور غیر علنی و با حضور وکیل ایشان، آقای دکتر محسن رهامی روز دوشنبه 88/12/3 و با ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. پس از پایان دادگاه، به خانواده او اجازه حضور در دادگاه و گفتگو با دکتر سلیملانی و قاضی صلواتی داده شد. خانواده، خواهان مرخصی دکتر سلیمانی از زندان بودند که قاضی صلواتی قبول وثیقه را منوط به انشای رای نمود.و ضمنا اظهار امیدواری نمود که پس از مطالعه کامل پرونده و دریافت لایحه ی دفاعیه ی وکیل، امکان تبرئه ایشان نیز وجود دارد.

No comments:

Post a Comment