Tuesday, December 8, 2009

برگزاری نمازجماعت اعتراضی دربند350 با پیش نمازی داوود سلیمانی

سیاسیون بند ۳۵۰ اوین در اعتراض بر فشار های وارد بر فضای آکادمیک و سرکوب و بازداشت دانشجویان در آستانه ۱۶ آذر ، دو شنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۸ را در روزه اعتراضی به سر بردند
در این روز به دلیل توهین پیش نماز زندان به جنبش سبر ، نماز جماعت اعتراضی در این بند با پیش نمازی "داوود سلیمانی" نماینده تهران در مجلس ششم بر گزار گردید که با تهدید مسئولین مواجه شد

No comments:

Post a Comment