Monday, December 7, 2009

تفهیم دو اتهام متفاوت به داوود سلیمانی طی دوهفته اخیر

طی دو هفته اخیر در بازجویی های داوود سلیمانی دو اتهام متفاوت به وی تفهیم گردیده است
به گفته ایشان در حالیکه طی هفته گذشته اتهام " تشویش اذهان عمومی ازطریق نشر اکاذیب " تنها اتهام تفهیم شده ازسوی بازپرس
عنوان گردید ، اما در کمال تعجب در بازجویی اخیر ایشان اتهام " اقدام علیه امنیت ملی" به اتهام اولیه ایشان اضافه شده است
شایان ذکراست که ایشان هیچ یک از اتهامات وارده را نپذیرفته و دربازجویی ها خود به دفاع کامل از اتهامات خود پرداخته است

No comments:

Post a Comment